بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

فقه مقدمه اخلاق و اخلاق مقدمه خداشناسی، مرز ادب و اخلاق

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • لزوم پایبندی به اخلاق
  • ضوابط و تقیدات اخلاقی
  • فقه مقدمه اخلاق و اخلاق مقدمه خداشناسی
  • ترک مباحات فقهی به خاطر اخلاق
  • مرز ادب و اخلاق
  • لزوم تقید به آداب و اخلاق