بیانات استاد احمد عابدی درباره زیارت(جلسه سوم)

گذشت، چشم پوشی، عفو و صفح از آموزه های زیارت

❋ ❋ ❋
  • از آثار مهم زیارت: عبرت آموزی
  • ارزشهای ماندگار و اصیل و ارزشهای ظاهری
  • اختلافات خانوادگی
  • گذشت، چشم پوشی، عفو و صفح از آموزه های زیارت