بیانات استاد احمد عابدی درباره

نمایش علم، معرفت و شهود توسط امام حسین عایه السلام درکربلا

«حسین» یعنی چه؟
پیرو امام حسین علیه السلام باید چگونه کارکند
فرق مقامهای علم، شهود و فنا
چهار پرنده ای که جضرت ابراهیم بدستور خدا ذبح نمود
مظهر حی قیوم