بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی در

پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت، کتابخانه فلسفه و کلام

❋ ❋ ❋

آیا کسب علم هدف است یا وسیله؟
برخی از علوم حوزوی خود، هدف هستند.
طلب علم باید برای خدا باشد.
من تَعَلَّمَ للّه‏ِِ وعَمِلَ للّه‏ِِ وعَلَّمَ للّه‏ِِ دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما …