بیانات استاد احمد عابدی پیرامون

دیدگاه علما درباره کتب روایی، منظور از ثقل اکبر در روایات چیست؟

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • هر علم روش مختص خود دارد
  • دیدگاه علما درباره کتب روایی
  •  آیا کتاب روایی هم باید سند داشته باشد؟
  • منظور از ثقل اکبر در روایات چیست؟