بیانات استاد احمد عابدی درباره

بحث ادب و حریم
❋ ❋ ❋
  • معنی فَناء و مقصود از مقام فَناء
  • معنای فِناء در عبارت «وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ» زیارت عاشورا
  • بحث ادب و حریم