بیانات استاد احمد عابدی درباره

عبودیت بالاترین درجه و مقام است
❋ ❋ ❋
  • انبیاء برای چه مبعوث شدند
  • مصادیق پرستش خدا
  • کرنش، عبادت و خضوع دربرابر پروردگار
  • آزادگی و ذلت به چیست
  • از ضرورت های جامعه و زندگی کنونی
  • عبودیت بالاترین درجه و مقام است