بیانات استاد احمد عابدی درباره

چه کسی صاحب مقام احسان است
❋ ❋ ❋
  • حسن و حسین ریشه کلمه احسان هستند
  • احسان چیست و معنی آن
  • چه کسی صاحب مقام احسان است
  • درسی که از امام حسین علیه السلام باید آموخت