توضیحات استاد احمد عابدی درباره

ویژگی های مجمع البیان

جلسه تفسیر قرآن، شنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۱، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • ویژگی های مجمع البیان
  • هدف از خواندن مجمع البیان
  • درست خواندن و فهم صحیح تفاسیر