بیانات استاد احمد عابدی به مناسبت

❋ ❋ ❋

مقام و جایگاه زن از منظر رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله
آخرین جمله حضرت پیامبر صلی ﷲ علیه و آله
فضیلت تربیت و سرپرستی فرزند دختر
حور مقصورات فی الخیام یعنی چه؟!
معنی لتسکنوا الیها….
خدا وجودی با کرامت تر از زن نیافریده است
زن صالح چه زنی است؟!