بیانات استاد احمد عابدی درباره اینکه

داستان سفر بخاری به نیشابور و نیرنگ حاکم نیشابور، نظر امام خمینی(ره) در باب حادث بودن یا قدیم بودن قرآن

چهارشنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۲، ابتدای درس تفسیر (جلسه ۵۷۹)، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • داستان سفر بخاری به نیشابور و نیرنگ حاکم نیشابور
  • «محنت» در زمان امام رضا علیه السلام
  • نظر شیعه و اهل سنت در مورد حادث یا قدیم بودن قرآن کریم
  • نظر امام خمینی(ره) در باب حادث یا قدیم بودن قرآن.