بیانات استاد احمد عابدی درباره

نقاط قوت و ویژگی های عملیات طوفان الاقصی، شکست پذیر بودن اسرائیل

شنبه ۲۹مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  •  نقاط قوت و ویژگی های عملیات طوفان الاقصی
  •  کار اطلاعاتی عظیم توسط حماس
  •  شگفتی سازی های رزمندگان فلسطینی
  •  شکست پذیر بودن اسرائیل
  •  افکار عمومی دنیا علیه صهیونیست ها
  •  عدم اطاعت پذیری اعراب از آمریکا در خصوص فلسطین
  •  قدس را مسلسل های متکی به ایمان آزاد خواهد کرد.
  •  دشمنان در باطل بودن خود متحدند.
❋ ❋ ❋