بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی در جمع

یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • ماه رجب و شعبان مقدمه برای ورود به ماه مبارک رمضان است
  • اهتمام امام زمان به دعاهای ماه رجب
  • بالاترین معارف دینی و الهی در دعاها بیان شده است
  • اهمیت روزه در ماه رجب
  • اهل درس و بحث، مطالعه و نگارش باشیم
  • اهمیت مأخذ شناسی ، کتاب شناسی و رجوع به منابع معتبر
  • آشنایی با نویسندگان، ناشران و کتب
  • انس با کتاب و مطالعه؛ سیره علما و بزرگان
  • هیچ پیامبری نبوده الا اینکه عده ای مسخره اش کرده اند
  • تنها راه: درس بخوانیم و عالم شویم