بیانات استاد احمد عابدی در جمع

آشنایی با علوم معنوی

سه شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۱، دارالقرآن علامه طباطبایی(ره)

❋ ❋ ❋
  • معنویت و مسائل معنوی
  • مسائل معنوی در رابطه با شش علم است
  • آشنایی با علوم معنوی
  • علم سیر و سلوک
  • فاصله بین انسان و خدا چقدر است
  • خصائص الفتیان
  • بهترین آیه قرآن درباره آداب

گزارش تصویری: