لقب مورد غفلت اما مهم آن حضرت

شأن مادر امام باقر(ع)

عظمت شأن و مقام امامت در بیان امام باقر علیه السلام خطاب به شاگردش جابر بن یزید جعفی