بیانات استاد احمد عابدی پیرامون

مصداق عمل صالح طبق آیات قرآن، اهمیت شرکت در انتخابات، انتخاب کاندیدای اصلح

منظور از «امر جامع» در آیه شریفه ۶۲ سوره نور چیست؟

مصداق عمل صالح طبق آیات قرآن

اهمیت شرکت در انتخابات

انتخاب کاندیدای اصلح، از وظایف مسلمین