بیانات استاد احمد عابدی پیرامون

شأن و اهمیت روز دحوالارض، دحوالارض در قرآن، ادعیه و اعمال مهم در این روز

شأن و اهمیت روز دحوالارض

دحوالارض در قرآن

دحوالارض، واژه ای مهم در فرهنگ اسلامی

ادعیه و اعمال مهم در این روز

مبارزه با ظلم، ظالم و طاغوت محور اصلی ادعیه و اعمال دحوالارض

ارتباط با خدا، طلب مغفرت و دعا از اعمال مهم دحوالارض