بیانات استاد احمد عابدی در

سلماس، آذربایجان غربی

دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، دارالقرآن علامه طباطبایی

❋ ❋ ❋

بهترین ظخص بعد از رسول ﷲ صلی ﷲ علیه و آله
نظر اهل سنت
قدر والدین خود را بدانیم
خاطره ای از علامه حسن زاده آملی
انس با قرآن و تاثیر آن بر انسان
علوم حوزوی ابزاری برای فهم قرآن