بیانات استاد احمد عابدی در دیدار با طلاب جوان مدرسه جانبازان، در دارالقران علامه طباطبایی

بعد از جلسه تفسیر مجمع البیان، یکشنبه ۱۰ اسفند ماه۹۹