بیانات استاد احمد عابدی درباره

    بیانات استاد عابدی درباره شهید کوسه چی، در دالقرآن علامه طباطبایی
    ابتدای درس تفسیر مجمع البیان، دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۹