بیانات استاد احمد عابدی به مناسبت رحلت آیت‌ﷲ یزدی (رضوان ﷲ علیه) در ابتدای درس تفسیر مجمع البیان شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹

    – ویژگی های علمی و عملی آیت‌ﷲ یزدی
    – ساده زیستی ایشان