بیانات استاد احمد عابدی درباره

عزاداری یعنی چه؟ روح عزاداری چیست؟

❋ ❋ ❋
  • عزاداری یعنی چه؟
  • روح عزاداری چیست؟
  • کیفیت عزاداری بعهده مردم است
  • تحریفات در عزاداری ها
  • بزرگترین ظلم بنی امیه