بیانات اخلاقی استاد احمد عابدی درباره

امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند، لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم

چهارشنبه ۱۲مهرماه ۱۴۰۲، حرم مطهر حضرت معصومه سلام ﷲ علیها

❋ ❋ ❋
  • امور شخصی به نوعی امور اجتماعی هستند
  • بهترین کتاب اخلاقی
  • رعایت مسائل جزئی و عدم رعایت مسائل مهم
  • لزوم در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مهم