بیانات استاد احمد عابدی درباره

توجه امام به مسائل اخلاقی، صدقات مخفیانه امام

توجه امام سجاد علیه السلام به مسائل اخلاقی
صدقات مخفیانه امام سجاد علیه السلام
ترویج علم و دانش توسط امام علی بن الحسین علیه السلام
جلسات تفسیر قرآن کریم