بیانات استاد احمد عابدی پیرامون

منظور از «ایام معلومات» در آیه ۲۸ سوره حج و «و اتممناها بعشر» در آیه ۱۴۲ سوره اعراف، بهترین ایام برای عبادت

منظور از «ایام معلومات» در آیه ۲۸ سوره حج و «و اتممناها بعشر» در آیه ۱۴۲ سوره اعراف چیست؟
بهترین ایام برای عبادت!
نماز حضرت زهرا سلام ﷲ علیها، سفارش شده است.
ایام ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام ﷲ علیهما.